Πώς μαθαίνουν οι μαθητές

«Πώς μαθαίνουν οι μαθητές»

Ο δωδεκάλογος της μάθησης από τη Στέλλα Βοσνιάδου, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1. Ενεργός συµµετοχή
2. Κοινωνική αλληλεπίδραση
3. ∆ραστηριότητες που έχουν νόηµα
4. Σύνδεση των νέων πληροφοριών µε τις προϋπάρχουσες γνώσεις
5. Χρήση στρατηγικών
6. Ανάπτυξη της αυτορρύθµισης και εσωτερική σκέψη
7. Αναδόµηση της προϋπάρχουσας γνώσης
8. Στόχος η κατανόηση κι όχι η αποµνηµόνευση
9. Βοήθεια για πώς να µάθουν οι µαθητές να εφαρµόζουν τις γνώσεις τους
10. ∆ιάθεση χρόνου για εξάσκηση
11. Αναπτυξιακές και ατοµικές διαφορές
12. Καλλιέργεια των κινήτρων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ