ΕκφράΖουµε και µοιραζόµαστε τα δυσάρεστα συναισθήµατα που ενδέχεται να βιώνουµε
(π.χ. ανησυχία, φόβος, θυµός, άγχος) αυτήν την περίοδο και θυµόµαστε πως είναι φυσιολογικές συναισθηµατικές
αντιδράσεις σε έντονες καταστάσεις που επηρεάζουν την καθηµερινότητά µας.
Αναζητούµε βοήθεια ειδικού αν νιώθουµε πως τα συναισθήµατα µας επηρεάζουν έντονα τη λειτουργικότητα
στην καθηµερινότητα και τη σωµατική µας υγεία (π.χ. αϋπνία, πονοκέφαλοι κ.ά.).
ΕπαναπροσδιορίΖουµε τις προτεραιότητές µας µε θετική οπτική αξιοποιώντας τις στιγµές που παραµένουµε στο σπίτι µε
δραστηριότητες και συνήθειες που είχαµε παραµελήσει λόγω των ρυθµών της καθηµερινότητάς µας ή ανακαλύπτουµε νέες
(π.χ. διάβασµα, µουσική, οικογενειακές στιγµές, συζητήσεις, παλιά χόµπι, ανακάλυψη νέων τρόπων απασχόλησης, παιχνίδι).
ΣτηρίΖουµε και στηριζόµαστε
διατηρώντας την ανθρώπινη ανάγκη
επαφής και αλληλοϋποστήριξης (π.χ.
συχνότερη επικοινωνία µε ηλικιωµέ-
νους συγγενείς που ενδέχεται να είναι
περισσότερο αποµονωµένοι, υλικά
αγαθά όπου υπάρχει ανάγκη), αξιο-
ποιώντας παράλληλα εναλλακτικούς
τρόπους επικοινωνίας όταν αυτό είναι
εφικτό (π.χ. τηλέφωνο, διαδίκτυο).
ΦροντίΖουµε
τον εαυτό µας, µε το να
διατηρούµαστε ασφαλείς και υγιείς
τους κοντινούς µας ανθρώπους,
ανταποκρινόµενοι στις ανάγκες τους
τους άλλους, λαµβάνοντας
προφυλάξεις και περιορίζοντας τις
µετακινήσεις µας
ΑναγνωρίΖουµε τη συµβολή και το
σηµαντικό έργο των ανθρώπων που
οφείλουν να είναι στην εργασία τους
τις µέρες αυτές (π.χ. γιατροί, νοσηλευ-
τές, εργαζόµενοι σε νοσοκοµεία,
φαρµακεία, υπηρεσίες τροφοδοσίας
και καθαριότητας κλπ.) και αντιµετω-
πίζουµε µε ενσυναίσθηση την πιθανή
ανησυχία των ίδιων και των δικών
τους ανθρώπων.
ΑντιµετωπίΖουµε µε ψυχραιµία την περίπτωση που εµείς ή πρόσωπο της οικογένειας νοσήσει.
Τηρούµε µε συνέπεια τις οδηγίες που θα µας δοθούν σχετικά µε την αντιµετώπιση της κάθε περίπτωσης.
ΣυνεχίΖουµε
να κάνουµε σχέδια για το µέλλον, καθώς οι µελλοντικοί µας στόχοι αποτελούν κινητήριο δύναµη
και προϋπήρχαν της κρίσης που βιώνουµε.
ΠροσαρµόΖουµε την καθηµερινότητά µας και είµαστε ευέλι-
κτοι µε βάση τα νέα δεδοµένα. Αναζητούµε δυνατά στοιχεία
του εαυτού µας (π.χ. οργανωτικότητα, χιούµορ, ευρηµατικότητα,
σταθερότητα, στοργή) αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος
(«σηµαντικοί άλλοι»/«δικοί µας» άνθρωποι) που αξιοποιήσαµε
σε προηγούµενες δυσκολίες της ζωής µας και τα καταφέραµε.
Αν νιώσουµε πως δεν τα καταφέρνουµε, λαµβάνουµε
υπόψη πως µπορεί να χρειαζόµαστε περισσότερο
χρόνο για να ανταποκριθούµε στα προσωρινά νέα
δεδοµένα, επαναπροσδιορίζουµε τους στόχους µας
σε περισσότερο εφικτούς και ρεαλιστικούς, όπως
άλλωστε κάνουµε σε κάθε µας δυσκολία.
την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας, ότι δηλαδή
οι άνθρωποι µπορούµε να τα καταφέρουµε σε δύσκολες
καταστάσεις και να πορευτούµε µε ψυχική υγεία και ευεξία.
Προτάσεις για την ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών,
παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια της παραµονής
στο σπίτι λόγω των προληπτικών µέτρων
για τον κορωνοϊό - Covid-19
Μένουµε σπίτι... Συνδε-∆εµένοι
∆ιευθύντρια:
Χρυσή (Σίσσυ) Χατζηχρήστου,
Καθ. Σχολικής Ψυχολογίας
Επιστηµονικοί Συνεργάτες:
∆ρ. Θ. Υφαντή
∆ρ. Κ. Λαµπροπούλου
∆ρ. Π. Λιανός
Υποψ. ∆ρ. Γ. Γεωργουλέας
∆ρ. Σ. Μίχου
Υποψ. ∆ρ. ∆. Φραγκιαδάκη
Υποψ. ∆ρ. ∆. Αθανασίου
ότι διανύουµε µια κατάσταση
κρίσης και όπως κάθε κρίση
έχει αρχή, µέση και τέλος.
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr
Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Απο∆εχόµαστε πως για κάποιο διάστηµα θα Ζούµε µια διαφορετική συνθήκη και ότι στα δύσκολα
Έχουµε ο ένας τον άλλο παραµένοντας Συνδε∆εµένοι, υπεύθυνοι και διαθέσιµοι για πράξεις
αλληλεγγύης και προσφοράς.
ΠροσΈχουµε
τη σωµατική και ψυχική µας υγεία για να µπορούµε
να είµαστε σε θέση να παρέχουµε στήριξη
και βοήθεια στα παιδιά µας.
Γινόµαστε πρότυπα ψύχραιµης και υπεύθυνης στάσης σύµφωνα
µε τις βασικές οδηγίες φορέων υγείας.
Ενηµερωνόµαστε από έγκυρες και αξιόπιστες πηγές και αποφεύ-
γουµε την υπερβολική έκθεση στα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο.
ΕµπεριΈχουµε
τα δυσάρεστα συναισθήµατα των παιδιών µε σεβασµό
και κατανόηση, δίνοντας πληροφορίες για τα γεγονότα
µε σαφήνεια, χωρίς υπερβολές.
Είναι ανακουφιστικό για τα παιδιά να γνωρίζουν πως είναι
φυσιολογικό να βιώνουν διαφορετικά και δυσάρεστα
συναισθήµατα λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης
και πως σταδιακά η καθηµερινότητα θα επανέλθει
σε προηγούµενους ρυθµούς.
ΣυµµετΈχουµε µε τα παιδιά στη διαµόρφωση του
καθηµερινού προγράµµατος µε εναλλαγή δραστηριοτήτων
(π.χ. εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γυµναστική στο σπίτι,
Chat, επικοινωνία µε φίλους, ελεύθερος χρόνος).
∆ίνουµε στα παιδιά «χώρο» να εκφραστούν και να
επιλέξουν την επιµέρους στοχοθεσία της ηµέρας,
ώστε να διατηρούν την αίσθηση ελέγχου που είναι
απαραίτητη, όταν βιώνουν συνθήκες αποσταθεροποίησης.
ΑπΈχουµε
από συζητήσεις µε περιεχόµενο που στιγµατίζει
πρόσωπα, πολιτισµούς και καταστάσεις και
αποφεύγουµε υπεργενικεύσεις.
Μεταδίδουµε το µήνυµα στα παιδιά ότι κανείς δεν ευθύνεται για
δυσκολίες που προκύπτουν στη ζωή του, όπως µια ασθένεια –
αντίθετα χρειάζεται να αξιοποιήσει µεγάλα αποθέµατα δύναµης
για να τα καταφέρει.
ΑντΈχουµε
αν υπάρχουν δύσκολες στιγµές για εµάς
και δύσκολες καταστάσεις µέσα στην
οικογένεια.
Τα παιδιά µπορεί να µην είναι πάντα δηµιουργικά απασχοληµένα, να µην
έχουµε καταφέρει ακόµα να οργανώσουµε την καθηµερινότητά µας και
εµείς να µην έχουµε πάντα συναισθηµατικές αντοχές. Βιώνουµε µια
δύσκολη κατάσταση, δοκιµάζουµε ή/και µαθαίνουµε τα όριά µας.
Σκεφτόµαστε ότι µετά από µια κρίση συνήθως βγαίνουµε πιο δυνατοί.
Αναφερόµαστε χωρίς συγκρίσεις σε συµπεριφορές και στάσεις των µελών της
οικογένειάς µας (ενήλικες ή/και παιδιά) που θέλουµε να ενθαρρύνουµε
(π.χ. στην υπευθυνότητά τους, στην τήρηση των κανόνων υγιεινής,
την πρωτοβουλία τους για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, τη συνεργασία
τους σε κάποια δραστηριότητα, την ευγένεια κλπ.).
ΜετΈχουµε
σε έναν διαφορετικό τρόπο πρόσβασης
στην εκπαίδευση που ενδέχεται
να επιφέρει αβεβαιότητα στους µαθητές.
Σηµασία έχει να ενθαρρύνουµε τα παιδιά να εντάξουν την εκπαίδευση
στην καθηµερινότητά τους ως αγαθό/εφόδιο µε τρόπο εναλλακτικό και
ευέλικτο, εξηγώντας πως επιστρέφοντας στο σχολείο θα ληφθούν υπόψη
για όλους οι δυσκολίες της περιόδου και θα γίνουν ανάλογες προσαρµο-
γές για όλους τους µαθητές (π.χ. σχολική ύλη, Πανελλαδικές εξετάσεις).
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr
Ενδεικτικές Πηγές
American Psychological Association (2019).
The Great Unknown:
10 tips for dealing with the stress of uncertainty.
Ανακτήθηκε από:
https://www.apa.org/helpcenter/stress-uncertainty
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (2020).
Ενηµέρωση σχετικά µε Covid-19.
Ανακτήθηκε από:
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/enimerosi_schetika_me_covid_19/
Εθνικός Οργανισµός ∆ηµόσιας Υγείας (2020).
Οδηγίες για παραµονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι.
Ανακτήθηκε από:
https://eody.gov.gr/odigies-gia-paramoni-paidion-kai-efivon-sto-spiti/
National Association of School Psychologists (2020).
Talking to children about COVID-19 (Coronavirus): A Parent Resource.
Ανακτήθηκε από:
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-
crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαµπροπούλου, Κ., Λιανός, Π., Γεωργουλέας,
Γ., Μίχου, Σ., Φραγκιαδάκη, ∆., Αθανασίου, ∆. (2020).
Συζητώντας και στηρίζοντας τους µαθητές για τον Covid-19:
Χρήσιµες επισηµάνσεις για εκπαιδευτικούς και σχολεία.
Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.
Αναρτήθηκε στο:
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/psychologiki-stirixi-st-sxolei-gia-koronoio_covid19.pdf
Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαµπροπούλου, Κ., Λιανός, Π., Γεωργουλέας,
Γ., Μίχου, Σ., Φραγκιαδάκη, ∆., Αθανασίου, ∆. (2020).
Συζητώντας και στηρίζοντας τα παιδιά και τους εφήβους για τον Covid -19:
Χρήσιµες επισηµάνσεις για γονείς.
Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.
Αναρτήθηκε στο:
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/psychologiki-stirixi-paidiwn-apo-goneis-gia-koronoio-covid19.pdf
schoolpsychlab@psych.uoa.gr
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr
https://www.facebook.com/pg/schoolpsychlab
Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Μένουµε σπίτι... Συνδε-∆εµένοι
1932020